OMY DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

OMY DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ; (Kısaca OMY olarak ifade edilecektir.)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için veri sorumlusu sıfatıyla müşterilerine ait kişisel verilerin işlenmesi konusunda aşağıdaki açıklamaları müşterilerine ve www.omarkabenim.com/www.omarkabenim.net kullanıcılarının bilgisine sunar.

Müşterilere ve www.omarkabenim.com/www.omarkabenim.net Kullanıcılarına Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Kişisel Verilerin Aktarımı

 • OMY tarafından müşterilerine ve omarkabenim.com/www.omarkabenim.net kullanıcılarına ilişkin OMY ile elektronik (web siteleri üzerinden), sesli(müşteri hizmetleri) ve yazılı olarak sair platformlarda paylaşılan kişisel veriler; (Ad, Soyad, E-posta adresi, Cep Telefonu, Adres, Doğum Tarihi, Cinsiyet)
 • OMY tarafından satışı yapılan ürünlerin ve hizmetlerin yürütülebilmesi, devamlılığı ve verimliliğini sağlamak adına gerekli iş ve işlemlerin yapılması ve şirket işleyişine ilişkin süreçlerinin yürütülmesi,
 • omarkabenim.com/www.omarkabenim.net ziyaretçi verilerinin mevzuat çerçevesinde denetlenmesi ve işlenmesi,
 • OMY’ nin ticari faaliyetlerinin devamı için satış ve organizasyon stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması,
 • OMY nin ticari faaliyetlerinin, unvan ve ticari itibarının korunması,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması, hizmet kalitesinin artırılması ve bu amaçlarla kampanyalar, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin düzenlenmesi,
 • Sair mevzuat kaynaklı sorumlulukların ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve mesafeli satış sözleşmesi uyarınca sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile işlenmektedir.
 • Yukarıda izah edilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel veriler OMY ‘ nin ürün satışı ve hizmet verilmesi, ticari faaliyetlerin devamı ve yukarıda izah edilen amaçlar doğrultusunda Şirket yetkilileri, şirket ortakları, iş ortakları ve aracı kurumlar, çözüm ortakları ve 3. Kişi hizmet sağlayıcıları(OMY ürün ve hizmet satışlarının sağlanabilmesi için), tedarikçiler, ve sair mevzuata göre yetkili Mahkeme ve kamu kurumları ile paylaşılmaktadır.

Müşterilere ve www.omarkabenim.com/www.omarkabenim.net Kullanıcılarına Ait

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

OMY tarafından müşterilerine ve www.omarkabenim.com/www.omarkabenim.net kullanıcılarına ilişkin kişisel veriler elektronik ortamda, sesli ve yazılı olarak toplanmaktadır. Yukarıda toplanma amacı belirtilen veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesin düzenlenen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Sebepleri ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. Maddesinde düzenlenen;
 • Özel nitelikli kişisel veriler ise ilgili kişinin açık rızası ile işlenmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verileri İşlenen İlgili Kişinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde düzenlenen İlgili Kişinin  Hakları konusunda OMY müşterilerine ve www.omarkabenim.com/www.omarkabenim.net kullanıcılarının bilgisine sunulmuştur.

OMY DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’ ne başvurarak kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu, haklarınızı kullanmak için Omy Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi’ ne başvurabileceğinizi ve başvurularınızın en kısa sürede (en geç 30 gün) ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacağını bildiririz.

 

Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisinin Kimliği ve İletişim Bilgileri

Veri Sorumlusu : OMY DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi SAPPHIRE No:1/1 İç Kapı No:1B01 Kağıthane/ İSTANBUL

İnternet Sitesi : www.omarkabenim.com/www.omarkabenim.net

Telefon : 0212 294 42 94

Veri İrtibat Kişisi : Yasemin GÖKGÖZ

İş Adresi : Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi SAPPHIRE No:1/1 İç Kapı No:1B01 Kağıthane/ İSTANBUL

Veri İrtibat Kişisi İş Telefonu : 0212 294 42 94

Veri İrtibat Kişisi E-Posta : yasemingokgoz@omarkabenim.com

Sizi Arayalım

  ARA